Toplumsal Sorumluluklar

• Gerek kurum olarak, gerekse birey olarak faaliyet gösterilen ülkenin anayasasına, tüm yasalarına, ilgili kurallarına ve toplumun ahlak değerlerinin özüne sadık kalır.

• Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlanmaz, rüşvet alınmaz ve verilmez.

• Tüm ilişkilerde ve iletişim faaliyetlerinde yerine getirilebilecek taahhütlerde bulunur, yanlış yönlendirme yapılmaz.

• Vergi ve diğer bütün yükümlülükler tam ve zamanında yerine getirilir.

• Kurumun bilgi, beceri ve deneyimleri toplumun ortak çıkarları; evrensel insani kazanımlar ve kültürel mirasın korunması ve insan refahının gelişimi için kullanır.

• Diğer kurum ve kuruluşlar, ürünler ve kişiler hakkında olumsuz ve küçümseyen ifadeler kullanmaz.

• Çalışanlar ile İlgili Sorumluluklar

• İşe almada, farklı alanlarda görevlendirmede ve terfilerde tek ölçü personelin işe uygunluk vasıflarının olmasıdır; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaz.

• Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlanır.

• Çalışanlar kurumu ve paydaşları zarara uğratabilecek konuları ilgili kişilere bildirir, kurum ise bu şikayetleri gizlilik prensibi ile yönetir, kaynağını açıklamaz.

• Çalışanlar ile ilgili özel bilgiler, çalışanın izni olmadan paylaşılamaz.

• Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için fırsat eşitliği sağlanır.

• Çalışanlardan gelen öneri ve istekler dinlenir, yanıtlanır ve motivasyonu arttırıcı tedbirler alınır.

• İş Ortakları ile İlgili Sorumluluklar

• Kurum ile iş ortakları arasındaki ortak menfaatleri içeren güvene dayalı iş ilişkisi, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yürütülür.

• Tüm ana kararlar ve işlemler yasalara uygun ve doğru şekilde ortaklara bildirilir.

• Kurum İş Ahlakı anlayışını benimseyen iş ortakları ile çalışılır.

• Çevresel Sorumluluklar

• Doğal kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklar yerine getirilir.

• Yatırım kararlarında çevre kirliliği ve doğal kaynakların tüketilmesinin yaratacağı sonuçlar göz önünde bulundurulur.

• Ulusal ve uluslararası çevresel kanun ve düzenlemelere uygun hareket edilir.

• Müşteri ile İlgili Sorumluluklar Müşteriye sağlanan ürün veya hizmet konusundaki verilen sözler tutulur, anlaşmalara ve bu konudaki yasalara uyulur.